DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Ubytovací a provozní řád

Ubytovací řád - provozní řád a ostatní ujednání

CHALUPY, Petrovice 108, 34012 Švihov

UBYTOVACÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

Vážení hosté,

žádáme Vás o seznámení se s ubytovacím a provozním řádem .

Objednavatel uhrazením zálohy, či celé ceny pobytu bere na vědomí Všeobecné podmínky, Ubytovací a provozní řád, Požární řád a souhlasí s nimi.

UBYTOVÁNÍ HOSTŮ

Ubytování je možné od 14.00 hodiny v den příjezdu, pokud nebude upřesněno jinak (po písemné, nebo telefonické domluvě).

Host bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti. Poté budou vydány klíče od chalupy. Případnou ztrátu klíčů je host povinen bez prodlení nahlásit provozovateli a uhradit tímto vzniklou škodu.

Při nástupu  host  uhradí doplatek ceny v hotovosti, která byla stanovena při rezervaci chalupy. Při nástupu se skládá vratná kauce ve výši 2 000,- Kč na úhradu energií a případných škod na vybavení nebo nadměrného znečištění.

Ubytování domácího zvířete je host povinen nahlásit pronajímateli předem. Zvíře nesmí být ponecháno bez dozoru ubytovaného hosta. Odpovědnost za škody způsobené zvířetem na majetku chalupy či ostatních hostů má osoba, která zvíře doprovází. Zvíře nesmí ležet na lůžku nebo ostatním zařízení k odpočinku hostů, je nutné zajistit vlastní pelíšek.

Při ukončení ubytování je host povinen –  dát všechny věci na své místo, provézt základní úklid, zkontrolovat, zda jsou vypnuta všechna elektrická zařízení a předat uklizenou chalupu do 10.00 hodin (pokud není domluveno jinak).

 NOČNÍ KLID

V době od 22. hod do 6. hod ranní je host povinen dodržovat noční klid.

POŠKOZENÍ VYBAVENÍ CHALUPY

Při počátku ubytování přebírá host chalupu bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli. Pokud dojde k poškození zařízení chalupy, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu uhradit. Škoda bude hrazena ze složené kauce, pokud bude vyšší, tak dle zápisu o škodě na účet provozovatele chalupy.

Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v prostoru chalupy, tak v přilehlém okolí.

Host nesmí přemisťovat či vynášet vybavení a provádět jakékoliv úpravy, ani zásahy do elektrické sítě, vodovodního řádu,  nebo jiné instalace.

Děti musí být pod dozorem dospělých a dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.

Host je povinen při odchodu z chalupy zkontrolovat, že nikde neteče voda, zhasnout světla, uzavřít okna a uzamknout vchodové dveře.

 

ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA VLASTNÍM MAJETKU 

Host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech.

Pronajímatel neodpovídá za věci vnesené hostem do chalupy, dále za peníze a cenné věci.

 

ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ SVÉM A SVĚŘENÝCH OSOB

Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných.

Žádáme hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru.

 

ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OHNĚM

Ve všech prostorách chalupy je přísný zákaz kouření.

Rozdělávání ohně je zakázáno, pouze je možno použít gril , který je součástí pronájmu.Vždy musí být přítomna dospělá osoba a po skončení grilování zbytky řádně uhašeny.

PARKOVÁNÍ

Žádáme hosty, aby parkovali svá vozidla pouze na místě k tomu určeném.

OSTATNÍ

Na pokojích se nedoporučuje používat el. spotřebiče s větším příkonem. Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit provozovateli.

Nenechávejte své domácí mazlíčky bez dozoru na chalupě.

Každý ubytovaný host je povinen se seznámit se všemi ustanoveními ubytovacího a provozního řádu a dodržovat je.

Každý přítomný je povinen dodržovat Požární řád a neprodleně ohlásit provozovateli chaty či jiné osobě nebezpečí požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátit hrozící nebezpečí.

Ohlašovny na tel. číslech:

–     Tísňové volání 112

–      První pomoc 155

–      Hasiči 150

–      Policie 158

–     Provozovatel +420 606 757397

 Storno poplatky:

a) Zrušení rezervace více jak 60 dnů před nástupem vrácení 100% zaplacené zálohy.

b)Zrušení rezervace v době od 60 dne do 30 dne před rezervovaným termínem

vrácení 50% zaplacené zálohy

c) Zrušení rezervace v době kratší než 30 dnů před rezervovaným termínem

záloha nebude vrácena.

Pronajímatel nevyžaduje žádný storno poplatek v případě, že nájemník najde za sebe náhradní osobu, která si nemovitost pronajme za stejných podmínek v uvedeném termínu.

Nájemník má právo odstoupit od smlouvy o pronájmu, pokud na počátku pronájmu zjistí, že nemovitost nesplňuje základní hygienické normy, případně je z jiných závažných důvodů zcela neobyvatelná. V takovém případě tak musí učinit ihned v

den nástupu při převzetí pronajímané nemovitosti. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Pronajímatel má právo odstoupit od smlouvy o pronájmu v případě výskytu objektivních závažných příčin, jako jsou živelné katastrofy, technické havárie apod.,

Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu s tím, že host uhradí poskytnuté služby.

Děkujeme, že jste věnovali pozornost našemu ubytovacímu a provoznímu řádu na chalupě v Petrovicích u Měčína č.p.108 a přejeme Vám příjemný, odpočinkový pobyt.

 

Za provozovatele: Pavla Radvanská

 

: Dovolená%top%)
Najdete nás zde
aktualizováno: 21.11.2023 10:18:36